Historie organizace

Skleněnka, zapsaný spolek, se sídlem ve Veselí nad Moravou, je neziskovou organizací. Založená s myšlenkou podpory náhradní rodinné péče. Poskytuje služby, jejichž cílem je vytvořit provázanou strukturu podpory dětem vyrůstajících v náhradní rodinné péči a podpory náhradním rodinám. Má pověření  k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,  poskytování výchovné, poradenské a vzdělávací činnosti.

Účelem spolku je práce s rodinou, a to jak  s náhradní, tak i nefunkční rodinou. Dále pak individuální činnost s dětmi a mládeží.

Činnost spolku naplňuje cíle ve smyslu podpory potřeb dětí vyrůstajících v náhradních rodinách a podpory pěstounů v péči o tyto děti. Zajišťuje náhradním rodičům možnost dalšího vzdělávání  a  rozvoje v oblasti pěstounské péče i osvojení. Hlavním cílem je tedy zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu, provázet a podporovat rodiče při výchově přijatých dětí a napomáhat tak ke stabilitě rodinného prostředí. Svých cílů dosahuje i nabídkou podpůrných služeb pro náhradní rodiny – respitní péčí  a  asistovaného kontaktu.

Pěstounská péče (i pěstounská péče na dobu přechodnou) je forma náhradní rodinné péče vymezená zákonem o sociálně právní ochraně dětí, kdy rodina přijala do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat s biologickými rodiči. Pěstouni mají zákonnou povinnost se vzdělávat.  Dále pokud to situace dovolí, udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou (rodiči, prarodiči, sourozenci).  Respitní péče je vlastně odlehčovací služba realizována v domácnostech nebo na respitních pobytech – zajištění kvalifikovaného dohledu během odpočinku pěstounů nebo zajištění specifických potřeb dětí se zvýšenými zdravotními, výchovnými nároky (pečovatelské úkony, individuální péče, zvládání krizových situací).

Tato  problematika je  upravena následující legislativou:

  • Zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
  • Úmluva o právech dítěte
  • Normativní instrukce MPSV č. 5/2013 – dávky pěstounské péče, č. 11/2013 – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, č. 17/2013 – k čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče