Poručnictví

Poručnická péče je forma zákonného zastoupení dítěte. Je velmi podobná pěstounské péči. Rozdíl je v tom, že soud ustanoví poručnickou péči v případě, kdy není ani jeden z rodičů dítěte schopen dítě zastupovat. Hlavním cílem poručnictví je ochrana nezletilého dítěte, které vzhledem k věku nemá plnou způsobilost k právním úkonům. Poručníka dítěti ustanovuje soud. Může jít o tyto případy: smrt rodičů, rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, rodičovská zodpovědnost jim byla pozastavena, rodiče nejsou způsobilí k právním úkonům v plném rozsahu.

Poručnictví vykonává OSPOD. A to až do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka. Soud obvykle jmenuje poručníkem fyzickou osobu. Přednost se dává osobě, kterou doporučili sami rodiče, zejména pokud jde o někoho z příbuzných nebo osob dítěti nebo rodině blízkých. Poručník má k dítěti v podstatě všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost.

Dětem svěřeným do poručenství a poručníkům náleží dávky pěstounské péče, a to v případě že o dítě osobně pečuje. Poručníkem se může stát i pěstoun. Pokud v průběhu pěstounské péče nastaly výše uvedené události na straně rodičů dítěte.