Případové konference

Případová konference (PK) je společné setkání všech, kteří mohou pomoci vyřešit situaci dítěte.

Cílem setkání je výměna informací, posouzení situace dítěte a jeho rodiny, hledání nejlepšího řešení a naplánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.

Výstupem PK je zápis a plán spolupráce, který zahrnuje seznam úkolů, termíny jejich splnění včetně osob, které za provedení daného úkolu zodpovídají.

Případovou konferenci je vhodné svolat, když je například potřeba:

 • zjistit situaci dítěte,
 • získat a propojit informace,
 • sladit spolupráci v zájmu dítěte,
 • dohodnout nejvhodnější postup všech zúčastněných,
 • přijmout zásadní rozhodnutí v životě dítěte.

Možní účastníci případové konference:

 • dítě,
 • rodiče, příbuzní dítěte,
 • kurátor/kurátorka pro mládež,
 • zástupce školy (př. výchovný poradce, třídní učitel);
 • dětský lékař, psycholog, psychiatr,
 • zástupce spolupracující instituce (středisko výchovné péče, probační a mediační služba, zařízení volnočasových aktivit, poradna apod.).

Přínosy případové konference:

 • Sejdou se současně všichni ti, kteří s rodinou spolupracují nebo mohou rodině v budoucnu pomoci a poskytnout své služby – časově efektivnější způsob řešení situace.
 • Posouzení situace dítěte z více pohledů. Více návrhů na řešení situace.
 • Všichni účastníci mají příležitost získat podrobnější a konkrétní informace o situaci dítěte.
 • Rozdělení úkolů mezi jednotlivé účastníky.
 • Rodiče vystupují jako partneři, podílejí se na stanovení konkrétních kroků ke zlepšení situace.
 • Každý má příležitost otevřeně vyjádřit svůj názor.
 • Po skončení případové konference jsou všichni zúčastnění vázáni mlčenlivostí.

Struktura PK:

 • délka setkání: 3 hodiny
 • počet setkání: 3 (časový odstup mezi setkáními cca 2-3 měsíce)
 1. první setkání: probíhá zmapování situace, kompetencí jednotlivých zapojených stran, návrhy řešení a vytvoření plánu, rozdělení úkolů.
 2. druhé setkání: probíhá reflexe dosavadních dosažených úspěchů, může dojít k přenastavení cílů, kompetencí, doplnění týmu o další odborníky.
 3. třetí setkání: vyhodnocení, zda byly naplněny cíle PK, jakým způsobem, co se dařilo, jaké se vyskytly překážky, také zhodnocení práce týmu.  Případně se nastaví další postup řešení situace rodiny a následná realizace PK, je-li potřebná.

Postup realizace PK:

 • Před realizací bude zpracována příprava na PK a rozeslána zadavatelem jako pozvánka na PK jednotlivým účastníkům.
 • Skleněnka zajišťuje organizační záležitosti – prostory, facilitátora, zápis + prezenční listinu, spolupráci se zadavatelem v rámci přípravy na PK.
 • Každé setkání povede facilitátor, který bude moderovat PK jako nezávislá osoba, která usnadňuje komunikaci všech zapojených stran. Dále budou dle potřeby přizváni zástupci relevantních institucí.
 • Zápis bude vyhotoven na konci každého setkání a podepíší ho všechny zúčastněné osoby jako potvrzení souhlasu s uvedenými návrhy, úkoly a kompetencemi.

Brožura k případovým konferencím

V případě zájmu si brožurku můžete vyzvednout u nás v kanceláři Skleněnky.