Standardy

Standard č. 1

Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby (standard č. 1)

Základní informace o činnosti pověřené osoby a jejím zaměření – poslání, cíle, cílová skupina, zásady činnosti, seznam činností. Pravidla vymezující možný střet zájmů mezi zaměstnanci pověřené osoby a klienty a řešení těchto situací.

Standard č. 2 + 14 + 16

Ochrana práv a chráněných zájmů (standard č. 2)

Dodržování lidských práv a svobod, respekt k právům a názorům klientů v každodenní praxi, prevence a strategie nápravy porušování základních práv a svobod klientů. Ochrana dětí před zneužíváním, zanedbáváním a týráním – pravidla předcházení, zjišťování a řešení těchto situací.

Vyřizování a podávání stížností (standard č. 14)

Podávání, vyřizování, evidence stížností a podnětů ohledně kvality nebo způsobu poskytování sociálně-právní ochrany. Informace pro klienty – jakou formou stížnost či podnět podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě.

Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí (standard č. 16)

Pravidelná aktualizace standardů, průběžná kontrola a vyhodnocování způsobu výkonu sociálně-právní ochrany formou zpětné vazby od klientů a dalších spolupracujících osob, organizací a institucí – nástroj zajišťování kvality poskytovaných činností a rozvoj pověřené osoby.

Standard č. 5 + 9 +10 + 12

Podpora přirozeného sociálního prostředí (standard č. 5)

Podpora vztahů dětí s jejich přirozeným sociálním prostředím, s jeho příbuznými a blízkými osobami – příprava a způsob průběhu kontaktů.

Pracovní postupy organizace (standard č. 9)

Pracovní postupy a metodiky pro práci s klienty, včetně role klíčového pracovníka klienta v procesu doprovázení.

Dohoda o výkonu pěstounské péče (standard č. 10)

Pravidla pro proces uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a způsob seznámení klientů s účelem a obsahem dohody. Pravidla pro sledování, naplňování a aktualizaci dohody a stanovených cílů, včetně zpracování plánu průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči. Podpora klientů v rozvoji a zvyšování kvality výkonu pěstounské péče prostřednictvím vzdělávacích plánů.

Změna situace (standard č. 12)

Postupy v rámci podpory dětí, rodičů a pěstounů na významné změny v jejich životech, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině.

Standard č. 4 + 11 + 13 + 15

Informovanost o výkonu SPO (standard č. 4)

Informace klientů o nabídce, rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany pověřenou osobou, včetně postupů při odmítnutí klienta. Zveřejnění vnitřních pravidel a postupů a jejich provázanosti s kritérii standardů kvality sociálně-právní ochrany.

Předávání informací (standard č. 11)

Zajištění součinnosti všech zúčastněných stran při výkonu pěstounské péče prostřednictvím pravidelného informování o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. Pravidla pro předávání klientů a informací o klientech mezi pracovníky pověřené osoby, zastupitelnost zaměstnanců.

Dokumentace o výkonu SPO (standard č. 13)

Pravidla o vedení dokumentace o klientech – založení, uzavření, zapůjčení spisu, nahlížení do dokumentace a pořizování kopií, včetně pravidel pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisové dokumentace klienta.

Rizikové, havarijní a nouzové situace (standard č. 15)

Rizikové, havarijní a nouzové situace – jejich popis a postupy řešení, informovanost o těchto situacích u zaměstnanců a klientů.

Standard č. 3 + 6 + 7 + 8

Prostředí a podmínky (standard č. 3)

Vytvoření bezpečného, přátelské a důstojného prostředí pro klienty – respekt k soukromí klienta a důvěrnost jednání. Materiální, technické a hygienické podmínky dle rozsahu poskytovaných činností pověřenou osobou.

Personální zabezpečení (standard č. 6)

Organizační struktura s ohledem na rozsah poskytovaných činností, potřeby klientů, zachování kvality výkonu sociálně-právní ochrany, včetně stanovení kompetencí a povinností pracovníků pověřené osoby.

Přijímání a zaškolování zaměstnanců (standard č. 7)

Zajištění odborné způsobilosti a bezúhonnosti zaměstnanců pověřené osoby a dalších fyzických osob, které se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, včetně pravidel pro přijímání a zaškolování nových pracovníků pověřené osoby.

Profesní rozvoj zaměstnanců (standard č. 8)

Hodnocení, podpora způsob oceňování zaměstnanců při naplňování profesních cílů a odbornosti, včetně zpracování jejich individuálních vzdělávacích plánů.