"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Odborné přípravy žadatelů o pěstounskou péči

Přípravy před přijetím dítěte jsou potřebné hlavně proto, aby si budoucí náhradní rodiče ujasnili jejich motivaci, zjistili vše potřebné o náhradní rodinné péči včetně rizik, se kterými se mohou setkat. A také se dozvěděli o pomoci, kterou mohou dostat. Na přípravy navazuje další vzdělávání, které je povinné.

Cílem příprav na náhradní rodinnou péči je, aby žadatelé získali znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v péči o přijaté dítě. Má za úkol připravit náhradní rodiny na přijetí dítěte, jeho pochopení, seznámení se s jeho potřebami, problémy, přiblížit metody práce s dítětem.

Vzdělávání dělíme na dva druhy:
 1. povinná odborná příprava náhradních rodičů před přijetím dítěte,
 2. průběžné vzdělávání po příchodu dítěte. (Vzdělávání pěstounů)

Přípravy žadatelů organizují krajské úřady. Každý ze žadatelů musí podstoupit minimálně 48 hodin odborných příprav. Pěstouni na přechodnou dobu mají 72 hodin. Pokud žadatelé už přípravy někdy podstoupili (např. jsou již pěstouny), může krajský úřad svým rozhodnutím snížit rozsah příprav. Je nutné zdůraznit, že se jedná o minimální časové rozhraní, které je možné navýšit dle uvážení krajského úřadu.

V praxi většina krajských úřadů vypisuje na provedení odborných příprav výběrové řízení. Forma, obsah i rozsah odborných příprav se v jednotlivých krajích v České republice liší.  Závisí to na tom, kdo realizuje přípravy, na jeho zkušenostech, praxi, vzdělávání a celkovém pojetí.

Stěžejním bodem příprav pro budoucí pěstouny je skutečné přijetí a zvnitřnění faktu, že dítě má své rodiče, kteří jsou pro něj důležití a pěstouni nemůžou být konkurenty nebo přímo nepřátelé rodičů dítěte.

Jak již bylo zmíněno, forma a pojetí příprav se napříč kraji liší, záleží, jak je pojme pořádající organizace. Tematické okruhy a formy příprav jsou však sjednoceny ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Tematické okruhy odborných příprav podle vyhlášky:
 • sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem, jejich rodinného systému a sociálních kontaktů,
 • poznání a naplňování práv a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči,
 • osvojení a spolupráce s dalšími odborníky,
 • komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot,
 • rozvoj schopností a zájmů dítěte,
 • uspokojení citových, vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte a péče o zdraví dítěte,
 • styk dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími osobami blízkými,
 • práce s dětmi žijícími v rodině žadatele.

Pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu jsou přidány ještě tyto okruhy:

 • dovednosti žadatelů potřebné pro spolupráci s rodinou dítěte,
 • proces předání dítěte,
 • obsah a formu pravidelného vyhodnocování situace dítěte.

Přípravy se dají rozdělit do dvou částí nebo forem. A to individuální formou a skupinovou formou. Zde opět záleží na dané organizaci, která přípravy pořádá.