"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Proces zprostředkování a svěření dítěte do pěstounské péče

Zde si stručně uvedeme kroky procesu zprostředkování pěstounské péče. Proces je upraven v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Podání žádosti

Žádost o zařazení do evidence náhradních rodičů – pěstounů se předkládá na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Formulář žádosti je možno získat přímo na úřadě nebo je také ke stažení na stránkách MPSV.

 1. Posouzení žadatelů obecním úřadem obce s rozšířenou působností

Obecní úřad provede sociální šetření v rodině žadatelů v místě jejich bydliště. Shromáždí informace potřebné do spisové dokumentace. Spisová dokumentace žadatele obsahuje žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje.

 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • zprávu o zdravotním stavu,
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech,
 • písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny,
 • stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování pěstounské péče.

V momentě, kdy je šetření i dokumentace kompletní, je žádost odeslána Krajskému úřadu k odbornému posouzení. K žádosti připojí své stanovisko.

 1. Posuzování žadatelů krajským úřadem

Krajský úřad zajišťuje psychologické vyšetření žadatelů, posouzení posudkovým lékařem a přípravu žadatelů na přijetí dítěte do rodiny. Součástí odborného posouzení je i zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do pěstounské péče. Cílem příprav na náhradní rodinnou péči je, aby žadatelé získali znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v péči o přijaté dítě.

U žadatelů o pěstounskou péči se posuzuje:

 • charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav (včetně duševního, tělesného a smyslového stavu);
 • předpoklad vychovávat dítě;
 • motivace, která vedla k žádosti o svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče,
 • postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte do této formy náhradní rodinné péče.
 1. Rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence

Na základě poznatků z odborného posouzení vydá krajský úřad rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do své evidence pěstounů pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče. V případě nesouhlasu žadatelů s výsledkem rozhodnutí existuje možnost odvolání.

 1. Výběr rodiny pro dítě

Krajský úřad vede evidenci dětí, jejichž situace požaduje svěření do pěstounské péče. Výběr rodiny pro konkrétní dítě se odvíjí od potřeb dítěte a od schopnosti budoucích pěstounů tyto potřeby naplnit.

 1. Navazování kontaktu s dítětem

Vybraná rodina je krajským úřadem oslovena, podrobně seznámena se situací a dokumentací dítěte a následně je jí zprostředkován osobní kontakt.