"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Pěstounská péče

Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče, která je upravena v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.,) a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.,).

V České republice máme dvě formy pěstounské péče – zprostředkovanou a nezprostředkovanou pěstounskou péči. Rozdíly mezi těmito formami si upřesníme níže.

Pěstounská péče je určena především dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Dětem, o které se rodiče nemohou, nechtějí nebo neumí postarat. V takovýchto případech bývají děti umístěny do náhradní péče. Pěstounská péče je právě jednou z variant. Takovýchto dětí je u nás stále dost.

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu. Soud ji ustanoví, pokud rodiče nejsou schopni řádně a dlouhodobě pečovat o své dítě. Pěstounská péče má přednost před ústavní výchovou.

Pěstouni mají svá práva a povinnosti. Pěstouni mají povinné vzdělávání. Rozsah vzdělávání je minimálně 24 hodin během 12 měsíců. (Práva a povinnosti)

Před přijetím dítěte do pěstounské péče musejí žadatelé projít odborným posouzením a také odbornými přípravami. (Odborné přípravy žadatelů)

Pěstouni mají nárok také na dávky pěstounské péče. Dávky pěstounské péče najdeme v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně nebo na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. (Dávky PP)

Kdo se může stát pěstounem?
 • Rodiny s vlastním dětmi, bezdětné páry (sezdané i nesezdané), jednotlivci.
Vztahy mezi biologickými rodiči a dítětem v PP
 • Pokud je dítě v pěstounské péči mají rodiče stále své povinnosti a práva, která vyplývají z rodičovské odpovědnosti.
 • Rodiče mají právo se s dítětem pravidelně stýkat.
 • Mají právo na informace o dítěti.
 • Mají vůči dítěti vyživovací povinnost.
 • Ve zvláštních případech může soud tyto práva a povinnosti upravit.
Vztahy mezi pěstouny a dítětem v PP
 • Mezi pěstouny a dětmi v PP nevznikají právní vztahy jako mezi dětmi a biologickými rodiči.
 • Pěstoun má právo o dítě pečovat a vychovávat ho, může ho zastupovat v běžných každodenních záležitostech.
 • Není však jeho zákonný zástupce.
 • V případě, že pěstoun je přesvědčen, že rozhodnutí zákonného zástupce je v rozporu se zájmy dítěte, může se odvolat na soud.
Zprostředkovaná pěstounská péče dle ZSPOD:
 • 1. pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení o
  vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte (dlouhodobá pěstounská péče) – zájemce o pěstounskou péči byl krajským úřadem po absolvování odborného posouzení a příprav k přijetí dítěte do rodiny zařazen do příslušné evidence a následně vybrán jako vhodný pěstoun pro konkrétní dítě,
 • 2. pěstounská péče na přechodnou dobu – osoba je zařazena v evidenci osob, které
  mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu a je jí svěřeno dítě do přechodné
  pěstounské péče,
 • 3. pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče
  podle bodu 1, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující.

  Že jde o zprostředkovanou pěstounskou péči, prokáže osoba pečující dokumentem
  „Oznámení o vhodnosti“, vydaným příslušným krajským úřadem. Oznámení o vhodnosti
  musí předložit osoba pečující ke každému dítěti, kterému poskytuje zprostředkovanou
  pěstounskou péči. t odborné posouzení a přípravy na pěstounskou péči.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • Vzniká rozhodnutím soudu.
 • PPPD trvá nejdéle rok, soud může tuto dobu prodloužit.
 • Jedná se vlastně o dočasnou a přechodnou péči o dítě, které se ocitlo v krizové situaci.
 • Účelem PPPD je poskytnou rodičům čas, aby si mohli upravit své poměry a byli schopni se znovu starat o své děti.
 • Případně, aby se dítěti našla nová vhodná rodina.
 • Děti z PPPD dobu se tedy buď vracejí do své biologické rodiny, nebo jsou umístěny do dlouhodobé pěstounské péče, nebo jsou osvojeny.
 • Pěstounům na přechodnou dobu náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna.
Nezprostředkovaná pěstounská péče dle ZSPOD:
 • Pěstounská péče, která nespadá pod pěstounskou péči zprostředkovanou.
 • Jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné či blízké, eventuálně si pěstoun sám dítě vybral (musel k němu mít blízký vztah) a požádal o jeho svěření do své pěstounské péče. V těchto případech nedošlo ze strany krajského úřadu k „napárování“ ke zcela neznámému dítěti a k písemnému
  vydání oznámení o vhodnosti pěstouna ke konkrétnímu dítěti, ale o dítě je pečováno v rámci širší rodiny či komunity.