"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Poslání, cíle a vymezení organizace

Poslání

 • je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu rodiny, dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. Podpora rodin, které vykonávají některou z forem náhradní rodinné péče. Chránit práva, zájmy a potřeby dětí žijících v těchto rodinách
 • působíme celostátně

Cíle

Doprovázet a podporovat náhradní rodiny, a to tak že:

 • mají informace související s péčí o dítě a jeho výchovu (řešení výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných problémů)
 • mají kompetence k výchově svěřených dětí, tudíž jsou schopni zajistit bezpečné fungující zázemí (umí využívat své vnitřní i vnější zdroje)
 • mají informace o návazných službách – vědí, kam se v případě problémů obrátit, kde hledat podporu
 • znají svá práva i povinnosti (např. mají informace o sociálním zabezpečení, apod.).
 • mají náhled na svou situaci
 • umožňují bezpečný kontakt či doprovod dítěte s biologickou rodinou

Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o náhradní rodinné péči a zajistit vzdělání pro pěstouny, a to tak že:

 • pořádáme a účastníme se akcí propagujících naší službu
 • vydáváme výroční zprávy
 • navazujeme a prohlubujeme spolupráci s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí, především se sociálními pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí
 • pořádáme jednodenní a vícedenní vzdělávání pro pěstouny/poručníky (náhradní rodiny)
 • podporujeme setkávání pěstounů/poručníků (náhradních rodin) v rámci svépomocné skupinky – klubu pěstounů, zaměřené na konkrétní témata v rámci NRP
 • nabízíme poradenské služby

Cílovou skupinou jsou rodiče a děti z náhradních či biologických rodin z ČR

 • děti žijící v náhradních rodinách (vlastní i přijaté)
 • děti zdravotně postižené
 • pěstouni/poručníci
 • osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) aktuálně pečující o dítě
 • osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), které aktuálně nemají svěřeno dítě do péče
Širší cílová skupina
 • naše služby může využít jakékoli dítě, které nás požádá o pomoc při zajištění svých práv
 • zájemci o informace o pěstounské péči
Negativní vymezení cílové skupiny
 • osoby, které požadují činnost, která není zahrnuta v pověření organizace (viz. Rozhodnutí KÚ JMK o pověření organizace k výkonu sociálně-právní ochraně dětí)
Zásady činnosti (principy a hodnoty)
 • postup v souladu s etickým kodexem organizace
 • naslouchání dětem a respektování jejich názoru a potřeb
 • dítě jako subjekt v rozhodovacích procesech
 • spolupráce s klientem postavená na principu partnerství
 • důraz primárně na hájení zájmů, práv a potřeb dítěte, tzn. zájem dítěte je v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte předním hlediskem, tj. primárním klientem je dítě svěřené do náhradní rodinné péče, ačkoli kontrakt (dohoda o výkonu pěstounské péče) se uzavírá s pěstounem
 • individuální přístup ke všem klientům
 • podpora samostatnosti klientů
 • motivace klientů k péči o děti
 • posilování sociálního začleňování klientů
 • podpora kontaktu klientů s přirozeným sociálním prostředím
 • informování klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod při výkonu činnosti