"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Vzdělávání pěstounů

Přípravy před přijetím dítěte jsou potřebné hlavně proto, aby si budoucí náhradní rodiče ujasnili jejich motivaci, zjistili vše potřebné o náhradní rodinné péči včetně rizik, se kterými se mohou setkat. A také se dozvěděli o pomoci, kterou mohou dostat. S tím souvisí další vzdělávání, které je povinné po přijetí dítěte do rodiny. Rozsah vzdělávání je 24 hodin během 12 měsíců. Tato časová dotace je minimum, které musejí pěstouni splnit.

Stejně jako u odborných příprav na výkon pěstounské péče, i následné vzdělávání a okruhy upravuje vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Tyto okruhy si každá doprovodná organizace upravuje dle potřeb svých pěstounů.

  • Osvojení nových informací a schopností v okruhu péče o dítě.
  • Osvojit si znalosti a dovednosti o specifických skupinách dětí, především děti jiného etnika, se zdravotním postižením, sourozencích, děti se syndromem týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte.
  • Jak zvládat krizové situace.
  • Jak poskytovat péči při změnách, které souvisejí s vývojovými fázemi dítěte.
  • Navrácení dítěte do biologické rodiny nebo přechod do jiné náhradní rodiny.
  • Zvládnout přípravu dítěte na osamostatnění se a odchod z PP.

Se vzděláváním souvisejí vzdělávací plány, které pro pěstouny sestavuje jejich klíčový pracovník. Vzdělávací plán by měl reagovat na aktuální potřeby pěstounů.

Doprovázející organizace by měla zajistit vzdělávání v různých formách, tak aby si pěstouni mohli vybrat to, co jim vyhovuje. Vzdělávání mohou být organizována v kratších časových intervalech (např. odpoledne nebo dopoledne), v místě sídla organizace. Nebo formou víkendových nebo týdenních vzdělávacích pobytů. Zde si mohou pěstouni splnit více hodin najednou. Toto vzdělávání bývá intenzivnější, pěstouni při těchto akcích mohou sdílet společné zkušenosti. Zároveň si také odpočinou, protože na těchto akcích bývá zajištěn doprovodný program pro děti.