"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti pěstounů upravuje Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.,) a zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.,). Práva a povinnosti jsou také upraveny v dohodě o výkonu PP.

Povinnosti pěstounů

 • Povinnost a oprávnění pěstouna osobně a řádně pečovat o svěřené dítě v rámci svých kompetencí.
 • Povinnost a právo zastupovat dítě v běžných záležitostech. Pokud jde o mimořádné nebo závažné rozhodnutí (volba školy, vystavení cestovního dokladu, plánovaná operace), je nutný souhlas zákonného zástupce (biologického rodiče). V případě, že rodič odmítá dát souhlas, není znám jeho pobyt nebo má pěstoun pochybnosti o tom, že rozhodnutí rodiče není v zájmu dítěte, může se pěstoun odvolat na soud.
 • Povinnost uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Pěstoun má povinnost si zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě a dalších tématech, které rozšiřují jejich znalosti a jsou pro ně prospěšná. V minimálním rozsahu 24 hodin za 12 měsíců. Vzdělávání zajišťuje instituce, se kterou mají pěstouni uzavřenou dohodu.
 • Povinnost udržovat kontakt a spolupracovat s klíčovým pracovníkem své doprovodné organizace. Pracovník je v kontaktu s rodinou dle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce. Setkání mohou probíhat u pěstouna doma, na vzdělávacích akcích, v kanceláři organizace, apod. Není přesně vymezeno, kde má probíhat kontakt pracovníka s pěstounskou rodinou.
 • Povinnost udržovat a rozvíjet vztah s biologickou rodinou dítěte. Umožnit dítěti styk s jeho biologickou rodinou. Pokud soud nestanoví jinak. Nejde pouze o osobní kontakt, dítě má právo na poskytnutí informací o jeho rodině formou, která je přizpůsobena jeho věku a vyspělosti. S touto povinností se váže právo na poskytnutí pomoci a podpory ze strany doprovázející organizace. Ať je to právo na zajištění psychologické či terapeutické pomoci a na přípravu pěstounů, rodičů i dítěte v souvislosti s touto povinností, či právo na zajištění prostor pro setkání dítěte s jeho rodiči a na zajištění asistence třetí osoby, je-li toho třeba.

Práva pěstounů

 • Právo (oprávnění) pečovat o svěřené dítě a rozhodovat o něm v běžných záležitostech. Tento bod je totožný s prvními dvěma body u povinností pěstouna.
Pěstouni mají právo na služby
 • Právo na podpůrné služby, hrazené ze státního příspěvku. Tyto služby využívá pěstoun na základě Dohody o výkonu pěstounské péče, kterou má uzavřenou se svou doprovázející organizací, popřípadě OSPODem. V uzavřené dohodě by měly být tyto služby více specifikovány.
 • Právo na pomoc při péči o svěřené dítě (účelové odlehčovací / respitní péče). V případě, že pěstoun onemocní, narodí se mu dítě, při smrti v rodině, či pro vyřizování nutných úředních (soudních) záležitostí atd. Pěstouni mají také nárok na minimálně 14 dnů této péče v kalendářním roce bez uvedení důvodů v případě, že pečují o dítě starší 2 let.
 • Právo na poradenství poskytované osobě pečující nebo osobě v evidenci. Subjekt, který uzavře s pěstounem dohodu o výkonu pěstounské péče, mu také poskytuje poradenství.
 • Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Odborná pomoc je určena jak pro pěstouny a další členy rodiny, tak i pro samotné svěřené dítě. Nárok na zprostředkování odborné pomoci je zákonem stanoven v minimální hranici alespoň 1 krát za šest měsíců.
 • Právo na zprostředkování bezplatného vzdělávání. Toto právo je spojeno s povinností pěstounů absolvovat každý rok 24 hodin vzdělávání pro rozšíření znalostí v oblasti péče o dítě. Zákon stanoví, že toto vzdělávání je bezplatné.
 • Právo na pomoc při zabezpečení kontaktu dítěte s jeho rodiči a dalšími blízkými osobami. Toto právo je znovu spojeno s povinnostmi pěstouna, a to udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména rodiči, a povinnost udržovat styk rodičů s dítětem. Jde o jednu z nejpodstatnějších forem pomoci. Rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením je v tom, že dítě je v kontaktu se svými rodiči a je zde předpoklad, že se k nim po čase vrátí. Pomoc může být prováděna například formou přípravy dítěte, jeho rodičů či členů náhradní rodiny na vzájemný kontakt, zabezpečení vhodného místa osobního styku, doprovázení při tomto setkání (asistovaný kontakt) atd.

Toto jsou práva pěstounů, která vyplývají ze zákona. V dohodě o výkonu PP mohou být zakotveny i další služby. Tyto služby mohou v dohodě uvedeny, ale nemusejí být využívány a nevzniká na ně automatický nárok. Zde jsou uvedeny příklady dalších služeb pro pěstouny.

 • Klubová setkání náhradních rodin,
 • svépomocné skupiny náhradních rodin,
 • setkávání dětí vyrůstajících v náhradních rodinách,
 • relaxační pobyty pro náhradní rodiny,
 • supervize pro osoby pečující/v evidenci,
 • úhrada části nákladů na bydlení (obdobně jako ve stávajících zařízeních pro výkon pěstounské péče).
Finanční podpora

Pěstouni a osobně pečující poručníci mají nárok na finanční podporu ze strany státu.

 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 2. odměna pěstouna,
 3. příspěvek při převzetí dítěte,
 4. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
 5. příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Pěstoun má právo na využití dalších sociálních dávek se systému státní sociální podpory či dávek pomoci v hmotné nouzi při splnění obecně platných podmínek.