"Spolu vlastní cestou"
 
Skleněnka, z.s.

Osvojení

Osvojení neboli adopce. Jedná se o synonyma a v našich právních předpisech se používá pouze český pojem osvojení. Osvojení je jedna z forem náhradní rodinné péče v České republice. Osvojené dítě má v rodině z právního hlediska stejné postavení jako dítě biologické. Smyslem této formy je, aby dítě mělo stabilní, bezpečné rodinné zázemí, ve kterém bude milováno a chráněno. Osvojitelům vznikají k těmto dětem stejná práva a povinnosti jako k dětem vlastním. Osvojenému dítěti zanikají všechna práva a povinnosti k jeho původní rodině.

Osvojení je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Procesem vyřizování žádostí, posuzováním žadatelů o zprostředkování osvojení se zabývá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. Osvojitelé se musí podrobit lékařskému a psychologickému vyšetření, a také odborným přípravám. Tento proces je velmi podobný jako u pěstounské péče.

Podmínky, které musí splňovat osvojitel:
 • Plnoletost
 • Svéprávnost
 • Přiměřený věkový rozdíl (neměl by být menší než 16 let)
 • Dostatečná vyspělost
 • Osvojení je vyloučeno mezi příbuznými osobami v přímé linii a sourozenci
Kdo si může dítě osvojit:
 • Společně si mohou dítě osvojit pouze manželé. V případě, že se si chce dítě osvojit pouze jeden z manželů, musí mít souhlas toho druhého.
 • V případě nesezdaných partnerů si dítě může osvojit pouze jeden z nich.
 • Dále ten kdo:
  • Žije sám
  • Má vlastní děti
  • Má další děti v náhradní rodinné péči
Podmínky pro osvojení dítěte:

Osvojit lze nezletilé dítě. Od roku 2014 lze za určitých podmínek, které jsou uvedeny v Občanském zákoníku osvojit i zletilou osobu.

Dítě lze osvojit:
 • Se souhlasem rodičů
 • Rodiče dítěte mohou dát souhlas k osvojení dítěte buď konkrétním žadatelům, nebo aniž by žadatele znali. Dle Občanského zákoníku adresný nebo neadresný souhlas.
 • Bez souhlasu rodičů
 • Souhlas rodiče dítěte není potřeba, například pokud byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti.
 • Vyjádřením osvojovaného dítěte
 • Od roku 2014 je vždy vyžadován souhlas od dítěte jeli starší 12 let.

Zdroj: BUBLEOVÁ, Věduna. Základní informace o osvojení (adopci). 3., přeprac. vyd. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2014. ISBN 978-80-87455-18-0.